Zásady používania cookies

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou ŠPORT MIX, s.r.o., získaných prostredníctvom našich webových stránok www.sport-mix.eu, vám ako osobe, ktorej údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno: ŠPORT MIX, s.r.o.

Sídlo: Panská 5242, Ružomberok 034 01

IČO: 43823602

Tel.: 0903520006

E-mail: sport-mix@sport-mix.eu

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. mobilný telefón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies môžu ukladať do vášho zariadenia i tretie strany, ktorých služby využívame. Súbory cookies se delia na jednorázové (spojené iba s aktuálnou návštevou stránky), dlhodobé (aktívne do určitej doby) a trvalé (platné do doby odstránenia). Cookies používame s vašim súhlasom za účelom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súhlas udeľujete povolením použitia jednotlivých druhov cookies prostredníctvom našich stránok. Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom našich stránok, resp. zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. Na stránkach www.sport-mix.eu používame niekoľko typov cookies.

Technické – nevyhnutné cookies.

Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely správy relácie používateľa na webovej stránke. Tieto cookies sú vymazané, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača a používame ich bez vášho súhlasu, z uvedeného dôvodu technické cookies nemôžu byť individuálne deaktivované alebo aktivované.

Analytické cookies.

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Sú nainštalované službou Google Analytics. Používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov. Používajú na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku a pomáhajú pri vytváraní analytických správ o tom, ako sa webovým stránkam darí. Zhromaždené údaje obsahujú počet návštevníkov, zdroj, odkiaľ prišli, a stránky, ktoré navštívili v anonymnej forme a sú ukladané po dobu 1 roku. Ak nám neudelíte súhlas na ich požitie, nebudeme tieto analytické cokies používať.

Marketingové cookies.

Marketingové/sledovacie cookies sú súbory cookies, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely. Tieto cookies používame my alebo tretie strany, aby sme vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy na našich stránkach alebo na stránkach tretích subjektov. Používame Google Tag Manger, prostredníctvom ktorého vykonávame správu meracích kódov na stránke, potrebných na analýzu a optimalizáciu marketingových kampaní, cookies sú ukladané po dobu 6 mesiacov. Pretože sú tieto súbory cookies označené ako sledovacie súbory cookies, žiadame vás o povolenie ich umiestnenia, ak nám súhlas neudelíte, nebudeme tieto marketingové cookies používať.

Súhlas.

Keď navštívite našu webstránku po prvý raz, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookies, v ktorom sa viete oboznámiť s tým, aké cookies využívame a na aký účel. Pokiaľ sa nejedná o technické – nevyhnutné cookies, ich použitie je možné len s Vašim súhlasom. Máte možnosť odmietnuť cookies, povoliť výber alebo povoliť všetky cookies. Informáciu o tom, aké cookies používame pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy presné a aktuálne informácie. Akonáhle kliknete na “Suhlasím”, vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies a doplnkov používali tak, ako je popísané vo vyskakovacom okne a v týchto zásadách používania cookies.

Používanie súborov cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že naša webstránka už potom nemusí fungovať správne. Nastavenie súborov cookies môžete vykonať pri prvej návšteve našich stránok, následne si všetky cookies, ktoré sa na našich stránkach používajú, môžete nastaviť i vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, mobilný telefón, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Práva dotknutých osôb.

Svoje práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním cookies ako Vašich osobných údajov sú nasledovné:

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

b) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

c) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

d) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.

e) Právo na odvolanie súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe poskytnutého súhlasu až do jeho odvolania.

f) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty bude dotknutá osoba informovaná do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však žiadosti dotknutých osôb boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.